top of page
Méně dluhů pro vaše zaměstnance. Méně administrativy pro vás.

Zaměstnanci v exekuci se vám mohou hodně prodražit. Nechte administrativu
a dluhovou péči o vaše zaměstnance na nás. Pomůžeme vám s administrativou
a oddlužíme vaše zaměstnance, abyste vy i oni měli energii na podstatnější práci.

Oddlužíme vaše zaměstnance

Každá exekuce, každý neřešený dluh vašeho zaměstnance představuje pro finanční/mzdové oddělení vaší společnosti hodiny práce, energie a zdlouhavého papírování. Přenechte tyto starosti nám, abychom mohli najít pro každého zaměstnance nejvhodnější způsob, vedoucí k vyřešení jejich dluhových a finančních problémů.

Připravíme a podáme insolveční návrhy

S každým zadluženým zaměstnancem individuálně probereme jeho situaci, zkompletujeme veškeré jeho dluhy a dovedeme ho do insolvence, případně nastavíme splátkový kalendář či jiný způsob řešení. Každý řešený dluh znamená výrazné snížení vaší administrativy a zatížení finančního oddělení společnosti.

Vzděláme vaše zaměstnance

Nabízíme vzdělávací aktivity a školení pro řadové zaměstnance i vedení společnosti v klíčových oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pracovního práva aj. 

Budeme monitorovat, kdo je v insolvenci

Pravidelně vám budeme přinášet informace o aktuálním vývoji, o podaných insolvenčních návrzích i o plánovaných krocích se zapojenými zaměstnanci. Vše závisí na individuálních požadavcích z vaší strany, kterým jsme připraveni vyhovět.

Vydáme vaše publikace

Působíme rovněž jako nakladatelství a pro naše partnery vydáváme jejich odborné publikace, příručky aj. 

Úspora času a nákladů

Lepší atmosféra a zdraví v týmu

Zvýšení produktivity a loajality

"Spolupráce s Altedou je pro naši společnost velkým přínosem, jejich služby můžeme jedině doporučit"

Mgr. Jitka Moravcová, Ředitelka personálního úseku, SCHENKER spol. s r.o.

Každý problém má řešení
Alteda = alter aditus = jiná cesta

"Chceme hledat nové cesty řešení komplikovaných problémů a bořit hranice – hranice mezi sektory, mezi organizacemi, mezi lidmi, ale také hranice v nás. Přístup, který při řešení problému stokrát nevyšel, nevyjde ani po stoprvní – je potřeba najít jinou cestu."

Už více než 10 let pomáháme ohroženým dětem a rodinám, sociálně vyloučeným či předluženým lidem, propuštěným vězňům i maminkám, které po mateřské/rodičovské dovolené hledají nový profesní směr. Najdete mezi námi zástupce z veřejné správy, neziskového sektoru, akademické sféry, ale také z byznysu. Díky naší různorodosti a létům praxe s přímou prací s klienty jsme nabyli know-how, o kterém jsme přesvědčeni, že stojí za sdílení. Myslíme si, že můžeme pomáhat těm, kteří chtějí také pomáhat. Proto vznikla Alteda. Navazujeme tak na naši sesterskou společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s., doplňujeme poskytované služby a řešíme specifické kauzy našich klientů, a to ve vztahu k jejich zaměstnavatelům. 

 

V oblasti migrantů a migrantek spolupracujeme se SEA-1 z.ú. (dříve Klub Hanoi), kde v rámci jejich projektů z Operačního programu Zaměstnanost zajišťujeme workshopy a poradenství v oblasti rodinné a pracovně právní problematiky s cílem rovnoprávného postavení imigrantů v ČR ve společnosti a na trhu práce. 

Ve spolupráci s REMISVIT, z.ú. pracujeme v rámci projektů i s matkami na mateřské dovolené a rodiči na na rodičovské dovolené ve Středočeském kraji, s cílem zajistit jim odborná školení a konzultace na posílení jejich kompetencí. 

V současné době se zaměřujeme také na zlepšení postavení ukrajinských žen s dětmi v ČR, kdy kromě výuky češtiny dětí nabízíme jejich rodinám i poradenství v oblasti právních předpisů ČR, sociální politiky aj., a to v rámci i mimo projekty financované ze strany Ministerstva školství a tělovýchovy pro rok 2022 a 2023 ( Adaptační skupina pro děti cizince migrující z Ukrajiny I., II. a III., kde jsme příjemcem dotace a spolupracujeme s Rodinným centrem Koupák a Služby a školení MB). 

Mezi naše klienty z podnikatelského sektoru patří například společnosti DB SCHENKER ČR, Marketa Remone s.r.o., DS Blaník s.r.o., iDirection s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., JP Spedition s.r.o., DRUCHEMA Praha aj., se kterými připravujeme i realizujeme projekty zaměřené mj. na: 

  • Vzdělávání zaměstnanců „na míru“ dle potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů (Projektové řízení, Základy účetnictví, Základy IT, Komunikace, Genderová problematika aj.)

  • Audity v oblasti age managementu, genderu, IT znalostí aj.

  • Programy zaměřené na ochranu životního prostředí, gender, zdravý životní styl, prevenci proti dluhům.

Náš tým

zbyenk.png

Mgr. Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D

Zbyněk má na starosti právní rozbory dluhové situace našich klientů, včetně nastavení optimálního a efektivního způsobu řešení. Pro naše klienty také sepisuje insolvenční návrhy.

Rovněž působí jako lektor v oblasti finanční gramotnosti, exekučního a insolvenčního práva.

Mgr. Lucie Maťátková

Lucie působí v oblasti dluhového poradenství přes 5 let. Se svými klienty individuálně řeší jejich situaci tak, aby se postavili svým závazkům čelem a vyřešili je. 

Díky své práci má za sebou desítky klientů, kterým byla povolena insolvence.

tina.png

Bc. Tina Chlupáčová

Tina dlouhodobě pracuje s předluženými osobami. Aktivně s nimi řeší jejich dluhovou/finanční situaci tak, aby se v této problematice nejen lépe orientovali, ale aby své závazky i efektivně řešili. 

Má za sebou desítky spokojených klientů.

pavlina.png

Pavlína Krotká

Pavlína se dlouhodobě věnuje dluhovému poradenství, individuálně řeší se svými klienty možnosti oddlužení i poradenství v oblasti dluhové problematiky a finanční gramotnosti.

Díky svému přístupu a odborné práci, roste počet klientů, kteří své dluhy aktivně řeší.

V týmu máme dále celou řadu odborníků, kteří se podílejí na tvorbě rozvojových programů pro naše klienty. Úzce spolupracujeme například s ředitelkou Centra pro integraci dětí a mládeže, PhDr. Marií Petržalovou, Mgr. Ivanou Horákovou z Národního centra pro rodinu, Mgr. Oldřichem Kumprechtem, odborníkem na sociální služby a s Mgr. Květoslavou Jakubalovou, hlavní kaplankou Vězeňské služby ČR. 

Kontaktujte nás

Nezávazně probereme vaši situaci a připravíme vám nabídku řešení na míru

776 884 588

bottom of page